index

Slider
ระบบบริหารเว็บไซต์

  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

การติดต่อสถานที่ราชการหรือประสานงานเรื่องต่างๆ ขอให้ผู้ที่มาติดต่อป้องกันตนเองเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เนื่องจากขณะนี้มีการแพร่ระบาดของของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิ…

  สาระน่ารู้กับองค์กร

การติดต่อสถานที่ราชการหรือประสานงานเรื่องต่างๆ ขอให้ผู้ที่มาติดต่อป้องกันตนเองเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เนื่องจากขณะนี้มีการแพร่ระบาดของของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตราย การติดต่อสถานที่ราชการหรือประสานงา…

  ประกาศ / ระเบียบหลักเกณฑ์ / ดาวน์โหลด

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

25 มีนาคม 63 อบรมเชิงปฎิบัติการ ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส
25 มีนาคม 63 การติดต่อสถานที่ราชการหรือประสานงานเรื่องต่างๆ ขอให้ผู้ที่มาติดต่อป้องกันตนเองเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
6 กุมภาพันธ์ 63 การจัดกิจกรรม Big CleaningDay ประจำปี พ.ศ. 2562
6 กุมภาพันธ์ 63 ประกาศเรื่องแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563
4 กุมภาพันธ์ 63 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีการประกวดราคา
1 กุมภาพันธ์ 63 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2563
1 กุมภาพันธ์ 63 อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ ภาษีที่ดิน ช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาชาติ
1 กุมภาพันธ์ 63 มาทำความรู้จักกับภาษีป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่
1 กุมภาพันธ์ 63 มารูู้จักกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราการคิดภาษีที่ดิน อบต.จานใหญ่
1 กุมภาพันธ์ 63 กิจกรรม Big Cleaning กำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลาย

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

25 มีนาคม 63 อบรมเชิงปฎิบัติการ ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส
25 มีนาคม 63 การติดต่อสถานที่ราชการหรือประสานงานเรื่องต่างๆ ขอให้ผู้ที่มาติดต่อป้องกันตนเองเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
6 กุมภาพันธ์ 63 การจัดกิจกรรม Big CleaningDay ประจำปี พ.ศ. 2562
6 กุมภาพันธ์ 63 ประกาศเรื่องแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563
4 กุมภาพันธ์ 63 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีการประกวดราคา
1 กุมภาพันธ์ 63 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2563
1 กุมภาพันธ์ 63 อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ ภาษีที่ดิน ช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาชาติ
1 กุมภาพันธ์ 63 มาทำความรู้จักกับภาษีป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่
1 กุมภาพันธ์ 63 มารูู้จักกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราการคิดภาษีที่ดิน อบต.จานใหญ่
1 กุมภาพันธ์ 63 กิจกรรม Big Cleaning กำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลาย

ข่าวประกวดราคากลางสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล

25 มีนาคม 63 อบรมเชิงปฎิบัติการ ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส
25 มีนาคม 63 การติดต่อสถานที่ราชการหรือประสานงานเรื่องต่างๆ ขอให้ผู้ที่มาติดต่อป้องกันตนเองเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
6 กุมภาพันธ์ 63 การจัดกิจกรรม Big CleaningDay ประจำปี พ.ศ. 2562
6 กุมภาพันธ์ 63 ประกาศเรื่องแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563
4 กุมภาพันธ์ 63 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีการประกวดราคา
1 กุมภาพันธ์ 63 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2563
1 กุมภาพันธ์ 63 อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ ภาษีที่ดิน ช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาชาติ
1 กุมภาพันธ์ 63 มาทำความรู้จักกับภาษีป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่
1 กุมภาพันธ์ 63 มารูู้จักกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราการคิดภาษีที่ดิน อบต.จานใหญ่
1 กุมภาพันธ์ 63 กิจกรรม Big Cleaning กำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลาย

  เว็บบอร์ด-กระดานสนทนา

ผู้บริหาร